Szlak Zabytków Techniki - Idea szlaku
Data dodania: 23 października 2013

Idea szlaku


Szlak Zabytków Techniki utworzono poprzez połączenie kilkudziesięciu różnego rodzaju industrialnych obiektów. Działanie to stworzyło nową wartość (kompleksowa oferta zwycięża pojedynczą usługę) kreując unikalny produkt, który oparty jest na materialnym i niematerialnym dziedzictwie przemysłowym regionu śląskiego.

Szlak Zabytków Techniki jako sieciowy produkt turystyczny obszaru stanowi tzw. „unikalną propozycją sprzedaży” województwa śląskiego na rynku regionalnych ofert turystycznych. Oddaje specyfikę regionu, w którym kultura przemysłowa stanowi jeden z zasadniczych elementów jego tożsamości. Przygotowany Szlak nie jest samoistnym, oderwanym tworem, ale jednym z kluczowych przedsięwzięć związanych na promocją regionu. W założeniu ma być produktem integrującym i aktywizującym całe województwo śląskie.

Szlak Zabytków Techniki jako oferta regionalna:

 • odzwierciedla przejawy tradycyjnej kultury regionu oraz daje możliwości korzystania z nich odwiedzającym województwo;
 • oparty jest na produktach i świadczeniach regionalnych, dających się łatwo odróżnić i zidentyfikować;
 • obejmuje nie tylko przeszłość regionu i jego tradycję, lecz również jego współczesne oblicze, przemiany i charakter;
 • umożliwia zachowanie i wykorzystanie obiektów często unikalnych na skalę światową.

Główne cechy Szlaku Zabytków Techniki jako sieciowego produktu turystycznego to:

 • autentyczność,
 • oryginalność,
 • niepowtarzalność,
 • unikatowość,
 • atrakcyjność

Funkcje Szlaku Zabytków Techniki:

 • rozwój turystyki industrialnej w regionie,
 • promocja kultury przemysłowej,
 • edukacja regionalna,
 • motywowanie organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje) do działalności na rzecz wykorzystania i promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa przemysłowego regionu,
 • skupienie uwagi samorządów lokalnych, lokalnych liderów opinii, polityków, decydentów, przedsiębiorców, potencjalnych inwestorów, mediów masowych na problematyce zachowania i wykorzystania zabytków techniki dla potrzeb turystyki i kultury,
 • zachęta do podejmowania działań w innych obiektach poprzemysłowych, które nie są obecnie wykorzystane lub zagospodarowane,
 • aktywizowanie lokalnych i regionalnych środowisk twórczych na rzecz wykorzystywania zabytków techniki jako przestrzeni aktywności kulturalnych,
 • zmiana wizerunku regionu śląskiego,
 • pozyskiwanie środków finansowych na projekty z zakresu zachowania i wykorzystywania dziedzictwa kulturowego dla potrzeb turystyki i kultury.

Inicjatorzy i realizatorzy przedsięwzięcia:

Od lutego 2020 bieżące zarządzanie Szlakiem jest zadaniem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Operatora SZT, . Wcześniej projekt realizowany był przez referat promocji dziedzictwa industrialnego, będący w strukturze Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ( Zarządcy SZT) przy udziale Śląskiej Organizacji Turystycznej. W procesie tworzenia Szlaku uczestniczyło także Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest ze środków budżetowych samorządu Województwa Śląskiego.